Paffoni

BEŽNÁ ÚDRŽBA vykonávaná UŽÍVATEĽOM:

 1. ČISTENIE výrobku:
  • POZOR! výrobca odporúča čistiť povrch výlučne vodou a neutrálnym saponátovým roztokom (napr. mydlom) a treba použiť jemnú textíliu!
  • POZOR ! vyčistenú batériu treba opláchnuť vodou a osušiť’ navlhčenou jemnou textíliou
  • POZOR ! nikdy nečistiť prípravkami, ktoré nie sú priamo určené pre čistenie chrómových a iných materiálov použitých pri povrchovej úprave výrobku - nepoužívať žiadne prípravky s mechanickými a drsnými prísadami, alebo s obsahom alkoholu, kyselín či inými tzv. „aktívnymi látkami“, alebo textílie z umelých vlákien, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku !
  • POZOR! mnohé značkové prípravky napr. CLIF, CILIT, FIXINELA a iné ponúkajú celú radu výrobkov pre rôzne druhy materiálov, často sa však u užívateľa zamieňajú a používajú len tzv. univerzálne prípravky s obsahom kyselín, ale tie nie sú vhodné pre vodovodné armatúry!
  • POZOR! Pri použití nevhodných čistiacich prostriedkov následne vzniknú tmavé škvrny na povrchu batérie (trvalé poškodenie povrchu batérie chemikáliou, ktorú spôsobil užívateľ - nespadá do záručnej opravy ! )
  • POZOR! zodpovednosť za poškodenie výrobku nevhodnou údržbou nenesie výrobca batérie (nejedná sa o výrobnú vadu), ale užívateľ, ktorý poškodenie spôsobil !
 2. Pravidelná bežná údržba, prehliadka a kontrola výrobku:
  • POZOR! Všetky manipulácie s výrobkami vykonať len pri odpojení od tlaku a bez horúcej vody!
  • POVRCHOVÁ ÚPRAVA :
   • Výrobca používa okrem tradičnej chrómovej povrchovej úpravy taktiež iné povrchové a farebné úpravy
   • Čistenie a údržba sú uvedené hore vyššie v bode : Čistenie výrobku
  • PRIPOJOVACIE VODOVODNÉ HADIČKY /rúrky/, SPRCHOVÉ HADIČKY, vyťahovacie KUCHYNSKÉ HADIČKY:
   • Pozor! pravidelne treba kontrolovať technický stav pripojovacích gumových opletených hadičiek /resp. rúrok/ k armatúre, aby nedošlo k ich prasknutiu, roztrhnutiu v dôsledku ich poškodenia, starnutia, alebo opotrebenia a následnému úniku vody
   • poškodené a opotrebované hadičky vymeniť !
  • PERLÁTOR : Pozor! pravidelne treba čistiť alebo vymeniť znečistený perlátor !
  • ROHOVÝ VENTIL S FILTROM: (privádza vodu do armatúry) – treba pravidelne a vždy ak sa zníži prietok vody v armatúre, vyčistiť sitko v rohovom ventile (ak je použitý pri inštalácii, nie je súčasťou dodávky armatúry)
  • SITKO (filter) : u nástenných batérií, kde nie je použitý rohový ventil so sitkom sa vkladajú na zachytávanie nečistôt sitká vložené pred batériu (obtiažnejšie čistenie) – treba ich taktiež čistiť
  • PREPÍNAČ SPRCHY : ťažší chod prepínača sprchy – treba v rámci bežnej údržby vykonávanej užívateľom premazať prepínač vazelínou na to určenou (napr. typ RJ300UNI – zakúpite u predajcov batérií) –nejedná sa o výrobnú vadu, nespadá do reklamácií
  • KARTUŠA:
   • Použité sú najmodernejšie kartuše s keramickými pracovnými plôškami
   • Napriek tomu pri používaní vody s nečistotami alebo s obsahom vodného kameňa môže dôjsť k poškodeniu kartuše
   • Pri ťažšom chode kartuše je treba kartušu premazať vazelínou na kartuše (napr. typ RJ300UNI )
   • vodný kameň spôsobuje zníženie až obmedzenie pohyblivosti a funkčnosti kartuše, alebo tečenie
   • výmena kartuše je uvedená v záručnom liste priloženom ku každej batérii, je vhodné použiť služby najbližšieho inštalatéra (opravu musí zaplatiť užívateľ, nie je to výrobná vada, ale opotrebenie (napr. nevhodnou prevádzkou)
   • Poškodenie kartuše a batérie vodným kameňom nie je výrobná chyba, zodpovednosť nesie užívateľ, ktorý nedodržal podmienky pri používaní výrobku
  • VÝTOKOVÉ RAMENO : u batérií, kde nie je pevné výtokové rameno, ale je pohyblivé, treba skontrolovať tesnosť, prípadne vymeniť tesniaci krúžok, ktorý sa pohybovaním pri používaní bežne opotrebuje (opotrebovanie nespadá v zmysle zákonov do reklamácií)
  • TESNENIA, KRÚŽKY, SPRCHOVÉ HADIČKY, SPRCHOVÉ HLAVICE, klasické ZVRŠKY, a PRÍSLUŠENSTVO:
   • Pri činnosti výrobku dochádza k bežnému opotrebovaniu častí výrobku, hadičiek, tesnení, pohyblivých častí, kartuše a zvrškov a všetkého príslušenstva
   • Pri opotrebovaní, poškodení alebo nefunkčnosti niektorej časti ju treba vymeniť za novú
   • Nejedná sa o výrobné vady, ale bežné opotrebenie výrobku, ktoré nie je spôsobené výrobcom, ale prevádzkou výrobku, v zmysle platných zákonov všetky náklady hradí užívateľ (nie je to výrobná vada)

SERVIS A ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Stránka www.paffoni.sk je prevádzkovaná jedným z distribútorov, poskytujeme teda záruku len na nami predané batérie. Batérie zakúpené cez iný distribučný kanál je potrebné servisovať/reklamovať u daného predajcu.

 1. na JEDNOPÁKOVÉ ZMIEŠAVACIE BATÉRIE je predĺžená záručná doba 5 rokov na poškodené teleso armatúry (t.j. výlučne na výrobnú vadu materiálu armatúry batérie, nie poškodenie batérie prevádzkou)
 2. na TERMOSTATICKÉ BATÉRIE a termostatické kartuše, taktiež batérie a ventily s (obyčajnými) KLASICKÝMI ZVRŠKAMI (séria IRIS) sa poskytuje záručná doba 2 roky
 3. na príslušenstvo (hadičky, sprchové hadice a hlavice, držiaky, perlátory, a pod.) a na povrchové úpravy je záručná doba : 2 roky (nevzťahuje sa na opotrebenie a poškodenie prevádzkou)
 4. na kartušu a keramické zvršky sa poskytuje záruka 2 roky (nevzťahuje sa na poškodenie vodným kameňom a nečistotami)
 5. záruka sa (v zmysle platných zákonov: Občiansky zákonník a Zákon na ochranu spotrebiteľa) vzťahuje na VÝROBNÉ VADY spôsobené výrobcom (výrobou)
 6. záruka sa (v zmysle platných zákonov) nevzťahuje na OPOTREBENIE výrobku jeho prevádzkou (napr. opotrebenie tesnení, kartuší, tesniacich gumových krúžkov, zvrškov, perlátorov, opotrebenie a poškodenie prívodných hadíc, ulomenie držiakov sprchy, poškodenie vodným kameňom a nečistotami, použitím nevhodných chemických čistiacich prostriedkov, tažší chod prepínača sprchy z dôvodu opotrebenia tesniacich častí, alebo vodného kameňa a pod.)
 7. Reklamáciu uplatní a výrobok odovzdá užívateľ na opravu v predajni, kde výrobok zakúpil (výrobca nemá zákonnú povinnosť opravovať výrobky u spotrebiteľa, nezabezpečoval ani montáž výrobku)
 8. predajca aj výrobca rieši reklamáciu v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľov
 9. Posúdenie záručnej opravy vykoná výrobca alebo zmluvný servis výrobcu, kde sa opravy aj vykonávajú
 10. diagnostika závad počas záručnej doby je vždy bezplatná !
 11. záruka sa nevzťahuje na priemyselné použitie
 12. Záručná doba sa predlžuje o dobu záručnej opravy
 13. Za akosť, funkciu a prevedenie ručí výrobca počas záručnej doby (ktorá však musí začať plynúť predajom spotrebiteľovi najneskôr 12 mesiacov od vyskladnenia z veľkoobchodného skladu (VO) výrobcu, potom preberá zodpovednosť za záruku predajca - jedná sa výlučne o vzťah medzi obchodníkmi a výrobcom, nie maloobchodným spotrebiteľom – zamedzenie zneužitiu záručného listu)
 14. Záruka sa poskytuje od dátumu predaja za dodržania záručných podmienok (pri nedodržaní podmienok záruky nie je možné považovať reklamáciu za záručnú opravu):
  Ak sú predložené nasledovné doklady:
  • riadne vyplnený originál záručného listu výrobcu
  • priložený k nahliadnutiu je aj nákupný doklad (blok z registračnej pokladne) – (nestačí faktúra predajcu od veľkoobchodu)
  • dborná inštalácia školeným inštalatérom
  a ak sú dodržané podmienky :
  • podmienky inštalácie uvedené v návode
  • predložený záručný list je riadne vyplnený, neprepisovaný, boli dodržané záručné podmienky
  • vada nebola spôsobená užívateľom alebo neodvratnou udalosťou
  • neboli poškodené vodným kameňom alebo nečistotami : kartuša, teleso armatúry, tesnenia, príslušenstvo a pod.
  • pri montáži, prevádzke a údržbe bol dodržaný návod pre montáž a používanie
  • výrobok nebol násilne poškodený mechanicky, alebo chemicky (napr.: nevhodnými čistiacimi prostriedkami)
 15. náklady spojené s vyslaním servisného technika alebo opravu na servise, ak sa nejedná o výrobnú záručnú vadu výrobcu hradí osoba, ktorá opravu objednala (dopravu, náhradné diely, prácu)